MP-HUOLTO SUOKAS OY

KULUTTAJAKAUPAN VERKKOMYYNTIEHDOT

1.1             MP-huolto Suokas Oy, Aurinkoniityntie 3 05800 Hyvinkää, (”Toimittaja”) on moottoriajoneuvojen huolto- ja varaosapalveluyritys, joka myy moottoripyörien varaosia kuluttajille internetissä etämyyntinä.

1.2             Näitä sopimusehtoja sovelletaan Toimittajan ja sen kuluttaja-asiakkaiden (”Asiakas”) väliseen varaosien internetissä Toimittajan sivuston www.mp-huoltosuokas.fi (”Sivusto”) kautta tapahtuvaan kauppaan.

1.3             Asiakkaan ja Toimittajan välinen sopimus astuu voimaan Asiakkaan Toimittajan tarjoamista tuotteista (”Tuote”) Sivustolla tekemän tilauksen (”Tilaus”) kirjauduttua Toimittajan järjestelmään ja Toimittajan lähetettyä Asiakkaalle tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen Tilauksesta tilausvahvistus. Nämä sopimusehdot muodostavat olennaisen osan Asiakkaan ja Toimittajan välistä sopimusta.

2                           OSAPUOLTEN YLEISET OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

2.1             Toimittaja myy Tuotteita [täysi-ikäisille] yksityishenkilöille [sekä huoltajan kirjallisella suostumuksella myös tätä nuoremmille henkilöille] yksityiskäyttöön. Asiakas vastaa itse siitä, että se on oikeutettu tekemään Tilauksia. Toimittaja ei myy tuotteitaan jälleenmyytäviksi.

2.2             Toimittajan on kyettävä tunnistamaan Asiakas, jotta se voisi varmuudella todentaa, kenen kanssa sopimus on syntynyt. Tämän vuoksi Asiakkaan tulee ilmoittaa Tilauksen yhteydessä täydelliset yhteystietonsa, mukaan lukien nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa sekä sähköpostiosoitteensa.

2.3             Asiakkaan Toimittajalta tekemiin Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia Toimittajan sopimusehtoja, jotka ovat saatavilla [Sivustolta] [Toimittajan kotisivuilta osoitteesta www.mp-hultosuokas.fi].

3                           HINNAT JA MAKSUEHDOT

3.1             Tilaukseen sovelletaan Toimittajan tilaushetkellä Sivustolla ilmoittamia hintoja.

3.2             Sivustolla ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron. Ellei toisin ole nimenomaisesti ilmoitettu, hinnat eivät kuitenkaan sisällä kuljetus- tai muita ylimääräisiä kustannuksia.  

3.3             [Asiakkaan tulee maksaa Tuotteet kokonaisuudessaan Tilauksen yhteydessä.][Asiakkaan käytettävissä olevat maksutavat on ilmoitettu Sivustolla. Mikäli Asiakas ei maksa Tuotteita Tilauksen yhteydessä, Toimittaja toimittaa Asiakkaalle Tilauksesta laskun Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Laskun maksuehto on [14] päivää netto. Viivästyskorko on Suomen korkolain mukainen.]

 

4                           TOIMITUS

4.1             Toimittaja pyrkii toimittamaan varastossa tilaushetkellä olevia Tuotteita koskevat Tilaukset [5-7] arkipäivän kuluessa sen jälkeen, [kun se on saanut maksun Tuotteista] [kun se on lähettänyt Tilauksen tilausvahvistuksen]. Muita Tuotteita koskevien Tilausten toimitusaika riippuu niiden saatavuudesta. Toimittaja ilmoittaa viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Tilauksen tekemisestä, mikäli tilattua Tuotetta ei ole lainkaan saatavilla sekä palauttaa tällaisesta Tuotteesta maksetun hinnan kokonaisuudessaan.

4.2             Toimituskulut riippuvat toimitustavasta. Toimitustavat ja niistä perittävät kulut ilmoitetaan Sivustolla.

4.3             Mikäli Tuotteiden toimitus viivästyy yli kolmekymmentä (30) päivää, Toimittaja ilmoittaa tästä Asiakkaalle. Tällöin Asiakas on oikeutettu perumaan Tilauksen, jolloin Toimittaja palauttaa Asiakkaalle tämän Toimittajalle maksamat rahat.

4.4             Asiakkaan tulee tarkastaa toimitettu Tilaus välittömästi sen vastaanotettuaan ja perehtyä Tuotteen/Tuotteiden käyttöohjeisiin ja -ehtoihin ennen sen/niiden käyttöönottoa.

5                           PALAUTUSOIKEUS

5.1             Toimittajan verkkokaupasta ostetuilla käyttämättömillä Tuotteilla on kuluttajansuojalain 6 luvun mukainen neljäntoista (14) vuorokauden palautusoikeus. Tuotepakkaus tulee avata yleistä varovaisuutta noudattaen.

5.2             Edellä tarkoitettu palautusoikeus ei koske:

(1)    Tuotteita, joiden toimittaminen sähköisesti on Asiakkaan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä;
(2)    Tuotteita, jotka valmistetaan tai jota muunnellaan Asiakkaan toivomusten mukaisesti niin, ettei Tuotetta voida myydä edelleen ilman huomattavaa tappiota tai ettei Tuotetta lainkaan voida myydä edelleen;
(3)    Tuotteita, joita luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi taikka jotka voi nopeasti pilaantua tai vanhentua; ja
(4)    sinetöitynä toimitettuja ääni- tai kuvatallenteita taikka tietokoneohjelmia, jotka Asiakas on avannut; ja
(5)    tuotteita joiden myyntipakkaus on vahingoittunut siten ettei niitä voida myydä edelleen.

5.3             Tuotteet tulee palauttaa postin ilmaisella asiakaspalautuksella, jolloin palautus voidaan todentaa ja lähetystä seurata. Toimitusmuotona on käytettävä pakettia. Asiakkaan tulee säilyttää palautusasiakirjoista tarvittavat kopiot. Palautukset tulee toimittaa osoitteeseen MP-Huolto Jari Suokas, Aurinkoniityntie 3, 05800 Hyvinkää.

5.4             Palautettavat Tuotteet on pakattava huolellisuutta noudattaen, jotta ne eivät vahingoittuisi kuljetuksessa. Asiakas vastaa huolimattomasti pakattujen Tuotteiden vahingoittumisesta palautuksen yhteydessä.

5.5             Mikäli palautus on tehty näiden sopimusehtojen vastaisesti, peritään palautuksesta aiheutuneet käsittely- ja postikulut Asiakkaalta.

6                 VIRHEVASTUU JA TAKUU

6.1             Toimittaja vastaa Tuotteiden Asiakkaasta riippumattomista virheistä siten kuin kuluttajansuojalain 5 luvussa on määrätty. Virheelliset Tuotteet tulee toimittaa Toimittajalle yllä kohtien 5.3 ja 5.4 mukaisesti.

6.2             Asiakkaan vedotessa Tuotteen virheeseen Toimittajalla on oikeus todentaa ilmoitetut virheet. Toimittajalle varataan tähän [7] arkipäivää siitä, kun se on vastaanottanut virheelliseksi väitetyn Tuotteen.

6.3             Tuotteille mahdollisesti myönnetty takuu määräytyy Tuotteen valmistajan takuuehtojen mukaisesti. Asiakkaan on tutustuttava Tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen Tuotteen käyttöönottoa. Myönnetty takuu ei rajoita kuluttajansuojalain mukaista virhevastuuta.

7                           REKLAMAATIO

7.1             Asiakkaan tulee ilmoittaa havaitsemastaan virheestä viivytyksettä ja viimeistään (2) kahden kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta uhalla, että hän menettää oikeuden vedota virheeseen. Reklamaatiot tulee osoittaa Toimittajalle. Asiakas voi vaihtoehtoisesti reklamoida Tuotteen virheistä suoraan Tuotteen maahantuojalle tai valmistajalle, mikä saattaa lyhentää käsittelyaikoja. Tällöin sovelletaan maahantuojan tai valmistajan vastuuta määrittäviä ehtoja ja säännöksiä.

7.2             Ilmoittaessaan tavaran virheestä tai palauttaessaan Tuotteen Asiakkaan on kyettävä kuitilla tai muutoin osoittamaan Tuotteen ostopaikka ja -hetki, jotta Toimittaja kykenee varmistumaan virhevastuustaan. Muussa tapauksessa Toimittaja ei ole velvollinen vastaanottamaan Tuotetta tai korjaamaan virhettä.

8                 MUUT EHDOT

8.1             Asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet kuluttajariitalautakunnan tai toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistaviksi. Toimittaja ei vastaa Asiakkaan asiamieskuluista, sillä Asiakkaan saatavilla on maksutonta kuluttajaneuvontaa.

8.2             Toimittaja ei vastaa viivästyksestä tai vahingoista, jotka aiheutuvat sen vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei olisi voinut kohtuudella välttää tai voittaa (”Ylivoimainen este”). Toimittajan alihankkijan kohtaama Ylivoimainen este vapauttaa myös Toimittajan vastuusta.

8.3             Siltä osin kuin kuluttajansuojalaissa ei toisin määrätä, Toimittaja ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista.